Jerrica Demps

Schedule:

1st block- Criminal Justice I

2nd block- Jobs for TN

3rd block- Criminal Justice II

4th block- Criminal Justice III

5th block- Planning